Głównej zawartości

Komunikat alertu

Strona internetowa e-zdrowiewpracy.pl wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Czytaj więcej o naszej polityce cookies.

W dniu 28 czerwca 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą.

Projekt będzie realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Program będzie miał zasięg ogólnopolski.
Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Jedną z głównych grup docelowych Projektu stanowią osoby aktywne zawodowo. Wśród metod dotarcia do nich w ramach Projektu kluczową rolę odgrywa przeprowadzenie w zakładach pracy z terenu całego kraju programów edukacyjnych. Mają one na celu dostarczenie personelowi tych firm niezbędnej wiedzy oraz wykreowanie motywacji do ograniczania bądź eliminowania konsumpcji substancji psychoaktywnych, a tym samym upowszechnienie działań korzystnych dla stanu ich zdrowia. Zakłady pracy, które zaangażują się w realizację takich programów zyskają równocześnie bardziej świadomy odpowiedzialności za zdrowie personel, ograniczą niekorzystne dla swojego funkcjonowania konsekwencje picia alkoholu, palenia tytoniu, czy nadużywania leków przez pracowników oraz zdobędą niezbędne doświadczenia w zakresie planowania, wdrażania i oceny programów edukacyjno-interwencyjnych.
Odpowiedzialne za realizację w ramach Projektu działań adresowanych do aktywnych zawodowo jest Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. J. Nofera. Przedsięwzięciem tym kieruje dr Elżbieta Korzeniowska.

Realizacja tego elementu Projektu obejmuje okres od lipca 2012 do grudnia 2014 r.

W realizację projektu włączyło się 224 firm zatrudniających łącznie 69 099 pracowników, które reprezentują różne profile działalności: służba zdrowia, produkcja, przemysł ciężki, więziennictwo, administracja publiczna, przetwórstwo. Około 60% stanowią firmy zatrudniające od 101-500 pracowników, około 30% zatrudniające od 21-100 pracowników i około 6% firmy duże, zatrudniające powyżej 1001 pracowników. We współpracy z firmami KCPZwMP pomaga 12 liderów regionalnych.

Cały projekt zakrojony jest na szeroką skalę i oprócz współpracy z firmami dodatkowo w ramach Projektu realizowane będą następujące działania:

 1. Szkolenia dla kadry medycznej.
 2. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
 3. Kampania społeczna.
 4. Badania ankietowe kobiet w ciąży.
 5. Platforma internetowa – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

Komponenty całego Projektu:
I. Szkolenia:

 • 10 dla 1000 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pediatrów, ginekologów, neonantologów i medycyny pracy oraz położnych, w zakresie działań profilaktycznych,
 • 17 dla koordynatorów wojewódzkich i powiatowych ze stacji sanitarno-epidemiologicznych, w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych,
 • 49 dla nauczycieli realizujących program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych.

II. Realizacja działań edukacyjnych skierowanych do grupy docelowej:

 • program edukacyjny w wybranych zakładach pracy,
 • program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • działania edukacyjno-interwencyjne podejmowane przez lekarzy oraz pielęgniarki i położne, skierowane do pacjentek w ciąży.

III. Ogólnopolska kampania społeczna – działania edukacyjne skierowane do populacji kobiet w wieku prokreacyjnym:

 • konferencja prasowa inaugurująca i podsumowująca kampanię społeczną,
 • konferencja naukowa,
 • kampania społeczna – organizacja eventów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym,
 • kampania prozdrowotna w mediach.

IV. Ogólnopolskie badania mające na celu określenie zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży:

 • monitorowanie zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży przez lekarzy ginekologów,
 • ewaluacyjne badania ankietowe na oddziałach ginekologiczno-położniczych, przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

V. Platforma internetowa – system elektronicznego monitorowania i promocji zdrowia (sempz):

 • Info-SEMPZ – główna strona projektu – działania informacyjne (internetowa kampania medialna) skierowane do odbiorców wszystkich działań oraz partnerów w projekcie,
 • Learn-SEMPZ - platforma e-learningowa – szkolenia kadr medycznych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (młodzież w wieku 14-19 lat), ok. 6600 kont e-learningowych,
 • Edu-SEMPZ – platforma edukacyjna – działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup docelowych (nieograniczona liczba odbiorców).

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie:

Opracowanie: Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski